Algemene voorwaarden

Samenvatting belangrijkste algemene voorwaarden

1. Tijdige betaling

De groepen bestaan uit maximaal 16 deelnemers. Is je betaling niet binnen de afgesproken tijd ontvangen, dan kunnen wij je plek niet garanderen. Als er uiteindelijk toch nog plek is, ben je alsnog welkom.

2. Administratiekosten

Voor omboeken of annuleren van je reservering naar een andere datum of naar een ander programma wordt € 25,- excl. BTW in rekening gebracht.

3. Omboeking

Voor alle omboekingen – met uitzondering van een retraite – gelden in aanvulling op de administratiekosten de volgende voorwaarden:
< 4 weken vooraf: 5% van het volle tarief voor het betreffende programma < 2 weken vooraf: 10% van het volle tarief voor het betreffende programma < 7 dagen vooraf: 15% van het volle tarief voor het betreffende programma Voor omboeking van een retraite gelden in aanvulling op de administratiekosten de volgende voorwaarden: > 6 weken vooraf: 5% van het volle tarief voor het betreffende programma
< 6 weken vooraf: 10% van het volle tarief voor het betreffende programma < 2 weken vooraf: 15% van het volle tarief voor het betreffende programma < 7 dagen vooraf: 20% van het volle tarief voor het betreffende programma

4. Annulering

Voor alle annuleringen – met uitzondering van een retraite – gelden in aanvulling op de administratiekosten de volgende voorwaarden:
< 4 weken vooraf: 10% van het volle tarief voor het betreffende programma < 2 weken vooraf: 20% van het volle tarief voor het betreffende programma < 7 dagen vooraf: 30% van het volle tarief voor het betreffende programma Voor annulering van een retraite gelden in aanvulling op de administratiekosten de volgende voorwaarden: > 6 weken vooraf: 10% van het volle tarief voor het betreffende programma
< 6 weken vooraf: 15% van het volle tarief voor het betreffende programma < 2 weken vooraf: 25% van het volle tarief voor het betreffende programma < 7 dagen vooraf: 40% van het volle tarief voor het betreffende programma

5. Annulering vanuit de Ademacademie

Indien een programma vanuit de Ademacademie Nederland wordt geannuleerd mag je als deelnemer kiezen tussen een 100% refund van jouw deelnamekosten of een kosteloze omboeking van jouw deelname naar een ander moment voor eenzelfde programma.

6. Overmacht

In geval van werkelijke overmacht (nabij sterfgeval, ernstige ziekte, calamiteit e.d.) treffen we vanuit redelijkheid een regeling

7. Eigen verantwoordelijkheid

Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je eigen proces, je welzijn en je gezondheid. In de programma’s is niets verplicht en je bewaakt je eigen grenzen.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2024 en gelden voor alle diensten die Marleen van den Hout levert, handelend onder eigen naam of onder de naam van Ademacademie Nederland, evenals voor alle diensten die anderen leveren onder de naam van Ademacademie Nederland.

Ademacademie Nederland
Marleen van den Hout
Oranje Nassaulaan 14
8019 ZB Zwolle
www.marleenvandenhout.nl
www.ademacademie-nederland.nl
mail@marleenvandenhout.nl
06-45874000
KvK 05071232

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten verstrekt en/of indien van toepassing, de persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten.
3. Opdrachtnemer: Marleen van den Hout, h.o. eigen naam of onder de naam van Ademacademie Nederland, en/of trainers/coaches die diensten leveren onder de naam van Ademacademie Nederland.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert, hetzij via de websites ademacademie-nederland.nl of marleenvandenhout.nl, hetzij schriftelijk of mondeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk / digitaal zijn bevestigd door Marleen of andere gevolmachtigde vertegenwoordigers van de Ademacademie.
3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Marleen of andere gevolmachtigde vertegenwoordigers van de Ademacademie schriftelijk / digitaal zijn aanvaard.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling(en).

Artikel 3. Aard van de dienstverlening

Opdrachtnemer is een zelfstandig opererend bedrijf op het gebied van adem & transformatie. Opdrachtnemer biedt inspiratie, bewustwording, voorlichting, begeleiding, training en opleiding via boeken, lezingen, workshops, audio- en videobestanden, events, (online)coaching & opleiding, en overige diensten in de ruimste zin van het woord, voor particulieren, groepen, bedrijven en organisaties. Opdrachtgever past het aangebodene naar eigen inzicht toe. Opdrachtnemer kan geen resultaatsgarantie geven omdat de verantwoordelijkheid om te oefenen en de aangereikte stof toe te passen, en de inspanning hiervoor, ligt bij opdrachtgever. Wel zal opdrachtnemer zich inspannen om de juiste handvatten te geven om succes, geluk en helderheid te behalen.

Artikel 4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en (op de website) geformuleerde aanbiedingen, zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door ondertekening van de offerte en/of digitaal (anders) overeengekomen en geaccepteerd.
2. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal zijn aanbieding hierop baseren.
3. Voorts komt de overeenkomst tot stand indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt of indien de opdrachtnemer een aanvang maakt met de door opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging opgedragen werkzaamheden.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. Een bindende overeenkomst conform artikel 4 houdt voor opdrachtnemer een inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden indien de in de overeenkomst beoogde adviseur, trainer of coach door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
6. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomstig voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde honorarium te voldoen.

Artikel 7. Prijs en betaling

De verschuldigde prijs voor de door opdrachtnemer aan opdrachtgever te verlenen diensten en/of producten zijn te vinden op de website en/of in de expliciet opgestelde offerte. Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde (termijn)bedragen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening, binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben het recht de opdracht te annuleren, hetgeen altijd zal geschieden per e-mail of schrijven, al dan niet ter bevestiging van een eerdere opzegging per telefoon of in een persoonlijk gesprek.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-, coaching- of opleidingstraject te annuleren of deelname te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag
3. Opdrachtgever van een cursus, training, begeleidings-, coaching- of opleidingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een dienst schriftelijk (per e-mail, of brief) te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door opdrachtnemer.
4. Voor omboeking door opdrachtgever van een dienst gelden de volgende clausules, per soort dienst:

a. Voor omboeken van je reservering naar een andere datum of naar een ander programma wordt € 25,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

b. Voor alle omboekingen – met uitzondering van een retraite – gelden in aanvulling op de administratiekosten de volgende voorwaarden:

 • < 4 weken vooraf: 5% van het volle tarief voor het betreffende programma
 • < 2 weken vooraf: 10% van het volle tarief voor het betreffende programma
 • < 7 dagen vooraf: 15% van het volle tarief voor het betreffende programma

c. Voor omboeking van een retraite gelden in aanvulling op de administratiekosten de volgende voorwaarden:

 • > 6 weken vooraf: 5% van het volle tarief voor het betreffende programma
 • < 6 weken vooraf: 10% van het volle tarief voor het betreffende programma
 • < 2 weken vooraf: 15% van het volle tarief voor het betreffende programma
 • < 7 dagen vooraf: 20% van het volle tarief voor het betreffende programma

5. Voor annulering door opdrachtgever van een dienst gelden de volgende clausules, per soort dienst:

a. Voor annuleren van je reservering naar een andere datum of naar een ander programma wordt € 25,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

b. Voor alle annuleringen – met uitzondering van een retraite – gelden in aanvulling op de administratiekosten de volgende voorwaarden:

 • < 4 weken vooraf: 10% van het volle tarief voor het betreffende programma
 • < 2 weken vooraf: 20% van het volle tarief voor het betreffende programma
 • < 7 dagen vooraf: 30% van het volle tarief voor het betreffende programma

c. Voor annulering van een retraite gelden in aanvulling op de administratiekosten de volgende voorwaarden:

 • > 6 weken vooraf: 10% van het volle tarief voor het betreffende programma
 • < 6 weken vooraf: 15% van het volle tarief voor het betreffende programma
 • < 2 weken vooraf: 25% van het volle tarief voor het betreffende programma
 • < 7 dagen vooraf: 40% van het volle tarief voor het betreffende programma

6. Ingeval opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
7. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij opdrachtnemer hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 50 euro. indien opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
8. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een dienst te weigeren, dan wel de uitvoering van de te leveren dienst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10. Trainers en coaches

Het staat opdrachtnemer vrij om (andere) trainers / coaches in te zetten voor een overeengekomen dienst aan opdrachtgever, mits de kwaliteit van de dienst daarmee redelijkerwijs geborgd wordt.

Artikel 11. Duur overeenkomst

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.
2. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, of het tijdstip van voltooiing beïnvloedt, zal opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst met opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, op basis van een inspanningsverplichting en niet op basis van een resultaatsverplichting.
2. De diensten van opdrachtnemer zijn geen vervanging van een psychologisch of medisch consult en/of therapie.
3. Opdrachtnemer kan door opdrachtgever enkel financieel aansprakelijk worden gesteld voor de door opdrachtgever tijdens een coaching sessie op een door opdrachtnemer verzorgde locatie geleden zaakschade en/of letselschade indien deze toe te rekenen is aan een handelen dan wel nalaten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken indien dit niet aan opdrachtnemer toe te rekenen is.
4. In geval opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel 11.2, dan is aansprakelijkheid van opdrachtnemer (inclusief eventuele werknemers, vennoten en personen waarmee opdrachtnemer een samenwerkingsverband heeft gesloten), wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of onrechtmatige daad, of gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het vergoeden van enkel de directe schade van de opdrachtgever – waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving – beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
5. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in geval dat in rechte geen standhoudt, dan is de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelimiteerd tot een bedrag van 5.000,-.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van opdrachtnemer volgt.

Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan “de onmogelijkheid om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten, door omstandigheden die niet aan de betreffende persoon toe te rekenen zijn.”
2. Indien opdrachtnemer een dienst door overmacht niet kan verlenen conform de overeengekomen overeenkomst, zal opdrachtnemer naar beste vermogen en binnen redelijkheid een nieuw voorstel doen voor een alternatieve datum + tijd, een vervanger zoeken of in het uiterste geval deelnamebedragen terugbetalen.

Artikel 14. Intellectueel eigendom en copyright

1. Op al het materiaal dat opdrachtnemer verstrekt zit copyright / auteursrecht. Dit betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd, doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van opdrachtnemer. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, schetsen, tekeningen, software(bestanden), etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
2. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Niets dat is besproken in de onderlinge communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is bedoeld om naar buiten de worden gecommuniceerd zonder toestemming van beide partijen. Op alle communicatiemiddelen (zoals e-mail, telefoon, skype/zoom/teams, post en voicemail)is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Partijen dien er van op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd en derhalve geen garantie op vertrouwelijkheid kunnen bieden.

Artikel 16. Klachten

1. Indien opdrachtgever niet tevreden is over een door opdrachtnemer geleverde dienst, dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het leveren van die dienst aan opdrachtnemer te melden. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt.
2. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtnemer heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De actuele voorwaarden worden op verzoek per mail aan opdrachtgever toegezonden.